Akcyza lub podatek akcyzowy – podatek pośredni nakładany na niektóre wyroby konsumenckie, w tym wyroby węglowe.

Opodatkowanie wyrobów akcyzowych reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z pźn. zm.)

 

Podmiot gospodarczy, który nie posiada zwolnienia z podatku akcyzowego jest zobowiązany do zapłaty akcyzy.

 

Stawki akcyzy dla produktów sprzedawanych w sklepie cieplodododomu.pl

 

Ekogroszek VOLCANO – 37,47 pln brutto / tonę

Węgiel ORZECH VOLCANO – 37,47 pln brutto / tonę

 

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza obejmuje:

 • Pośredniczący podmiot węglowy
 • Gospodarstwa domowe
 • Organy administracji publicznej
 • Jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski
 • Organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887)
 • Jednostki organizacyjne pomoc społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.22)
 • podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092)
 • żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016)
 • podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

 1. Do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej:
 • W procesie produkcji energii elektrycznej
 • W procesie produkcji wyrobów energetycznych,
 • Do przewozu towarów i pasażerów koleją,
 • Do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • W procesach rozlicznych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz leśnictwie,
 • W procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
 • Przez zakłady energochłonne do celów opałowych,
 • Przez przedmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

 

Ustawa nakłada obowiązek każdorazowego potwierdzenia kupna materiałów opałowych na dokumencie dostawy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów.